Barn och ungdomar

Psykoterapi för barn och ungdomar skiljer sig från terapi för vuxna. Barn söker inte terapi på egen hand. Oftast är det barnets föräldrar, ibland skola, skolhälsovård, socialtjänst eller barnpsykiatri som söker hjälp för ett barns räkning. Barnets egen talan, barnets synpunkter och/eller upplevelser på sin situation är vägledande och samarbetet med föräldrar eller andra ”viktiga vuxna” är samtidigt avgörande för om behandlingen ska bli framgångsrik. Behandlingen anpassas till barnets behov och mognadsnivå. Kommunikationen bygger på barnets naturliga uttryckssätt, upplevelser, föreställningar och känslor, t ex genom lek, bild, rörelse.
Ungdomar rör sig på tröskeln mellan barndom och att successivt närma sig vuxenlivet. Därför blir psykoterapi med ungdomar ett flexibelt möte på tröskeln mellan behovet av trygghet och frigörelse. Samarbete med föräldrar eller andra viktiga vuxna anpassas till vad den unga eller situationen behöver/kräver. Precis som med barn och vuxna är ungdomens behov, upplevelser, känslor och tankar i centrum för psykoterapin.

Psykoterapi

”Själva psykoterapins grundförutsättning är att befinna sig i en djup relation till en annan människa och att använda relationen i förändringssyfte”

(Gudrun Olsson, 2008)

Psykoterapi sker i mötet mellan människor och handlar om läkande, utveckling och förändring.  Utgångspunkten är alltid den hjälpsökandes behov. Skälen till att söka psykoterapi kan variera. Brist på tillit, känslor av hopplöshet, oro, ångest, nedstämdhet, svårigheter i relationen till andra människor och krisreaktioner är exempel på orsaker till att människor söker psykoterapi. Ateljé M E L L A N R U M M E T erbjuder psykoterapi på psykodynamisk grund. Det som händer i mötet mellan den hjälpsökande och psykoterapeuten står i centrum för terapin. Ofta kan upplevelser i den terapeutiska relationen spegla tidiga erfarenheter som satt djupa spår i självbilden och i förväntningar på relationer till andra människor och när det gäller förväntningar på framtiden. Med utgångspunkt i nuet berörs både historien och framtiden.